V šolskem letu 2023/24, je v vrtec vpisanih 72 otrok, 12 prostih mest.

 

Javni vrtci vpisujejo in sprejemajo otroke na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec mora na svoji spletni strani objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo oz. podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca. Te podatke so vrtci dolžni posredovati tudi pristojnemu ministrstvu, ki je oblikovalo posebno informacijsko točko Povezava na Info točko – Prosta mesta, namenjeno zainteresirani javnosti. Starši imajo tako z enega mesta vpogled v vse vrtce, ki delujejo na območju posamezne občine (javne in zasebne), v stanje njihovih kapacitet in v cene programov vrtcev. Za točnost podatkov odgovarjajo vrtci.  Starši otroka vpišejo tako, da oddajo vlogo v želeni vrtec in z vrtcem podpišejo pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih. Otrok lahko začne obiskovati vrtec, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev oz. ko starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.  Vrtci so dolžni najmanj 1-krat letno objaviti javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.  Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija. Komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red, tako da razvrsti vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost in prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.  Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok s posebnimi potrebami. Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

 Plačilo staršev za vrtec

 Višina plačila staršev za vrtec se določi z odločbo, ki jo izdali pristojni center za socialno delo (CSD). Odločbo izda CSD s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji vloge, zato priporočamo, da starši takoj ob podpisu pogodbe z vrtcem, zaprosijo za izdajo odločbe. Višina plačila za vrtec se določi v skladu z lestvico, ki starše razvršča v 9 dohodkovnih razredov (24. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev). Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki ga plačajo starši od cene programa, v katerega je otrok vključen. Starši z najnižjimi dohodki so plačila oproščeni, starši z najvišjimi dohodki pa plačajo 77 % cene programa.   Ceno programa vrtca določi občina. Izračunana je na podlagi višine stroškov dela zaposlenih v vrtcu, stroškov materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in stroškov živil za otroke.  Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30 % plačila, ki jim je določen z odločbo CSD, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. Za čas odsotnosti otroka iz vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Podrobnejša pravila o odsotnosti otroka iz vrtca (npr. razlogi, ki se štejejo za opravičeno odsotnost, odštevanje zneska za neporabljena živila, prvi dan upoštevanja otrokove odsotnosti) določi občina, ustanoviteljica vrtca.

(Skupno 305 obiskov, današnjih obiskov 1)