Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnateljica. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika.
Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno – izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno – izobraževalnim delom, voli predstavnike staršev v svet vrtca in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi ( 66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja).
Predstavniki Sveta staršev v vrtcu v šolskem letu 2018/19 so:
Skupina Cepetavčki: g. Gregor Cvetko
Skupina Navihančki : ga. Saša Voršič
Skupina Rožice; ga. Aleksandra Majcen
Skupina Rakete: g. Adrijana Perko
Skupina Radovedne bučke: ga. Marko Lalić